poprzedni artykułnastępny artykuł

Studenci zamiast działalności studenckiej wybierają staże

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA

59% studentów kierunków Nauki Polityczne i Społeczne jest zadowo­lonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianymi aspektami studiów są: atmosfera studiowania (81%),zaanga­żowanie kadry (62%), infrastruktura naukowa (51%) i jakość prowadzo­nych zajęć (49%). Stosunkowo nisko ocenione zostały atrakcyjność pro­gramu (42%) i perspektywy na pracę po studiach (39%), co ma odzwiercie­dlenie w niskiej ocenie praktycznego aspektu studiowania. Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy, co stanowi je­den z najniższych wyników w całym badaniu. 19% badanych jest zdania przeciwnego. Wyraźny podział widać między bardziej niezdecydowanymi w ocenie studentami uczelni publicz­nych (70% niezdecydowanych, 17% na „tak” i 18% na „nie”) a bardziej zdecydowanymi, ale i zadowolonymi z praktycznego aspektu swoich stu­diów studentów uczelni prywatnych (33% niezdecydowanych, 39% na „tak” i 28% na „nie”).

Większość studentów kierunków Na­uki Polityczne i Społeczne ma za sobą pierwszą pracę zarobkową (69%) oraz odbyła praktyki i staże (60%), wysoko oceniając ich dostępność (85%), ale zwracając uwagę na wymóg aktyw­nego szukania ofert na rynku pracy (49%). Wiele osób podkreśliło, że staż uzyskuje się dzięki znajomościom (21% ogółu studentów). Zdecydo­wana większość badanych na ostatni staż lub praktykę natrafiła z polece­nia znajomego (54,3%), co wyróżnia tę grupę na tle innych kierunków, zdominowanych przez kanał inter­netowy. Jednak wiedza studentów na temat dobrych praktyk po stro­nie pracodawcy, które ułatwiałyby im wchodzenie na rynek pracy nie jest duża – zna je mniej niż połowa, a wśród wymienionych są najczęściej płatne/bezpłatne staże i praktyki, kursy, szkolenia i warsztaty.

Większość studentów kierunków inżynierskich (74%) jest zdecydo­wana w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierunkiem studiów. Przeciwnego zdania jest 14% osób – istotnie czę­ściej dotyczy to mężczyzn (25%) niż kobiet (9%) oraz studentów uczelni prywatnych (32%), niż publicznych (8%). Studenci nauk politologicznych i społecznych swoją przyszłość widzą częściej w urzędzie, niż w międzyna­rodowej korporacji, co wyróżnia ich na tle innych kierunków.

51% studentów kierunków Nauki Po­lityczne i Społeczne oczekuje, że za swoją pierwszą stałą pracę po stu­diach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł. 25% osób ogółem i 29% kobiet wskazało jednak na niższe zarobki od 1 do 2 tys. zł a 14% ogółem i 21% mężczyzn na wyższe od 3 do 4 tys. zł. 1% badanych podjąłby się pracy za darmo lub płatnej do 1 tys. zł na rękę. W rzeczywistości zarobki różnią się jednak, jeśli zestawić oczekiwa­nia i realne stawki na rynku pracy – średnio studenci oczekują otrzymać za pracę na stażu około 16 zł netto za godzinę, otrzymują jednak około 13,50 zł na rękę.

Studenci oczekują, że za swoją pierwszą stałą pracę po stu­diach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł.

Tylko trochę ponad 1/3 studentów kierunków Nauki Polityczne i Społecz­ne (35%) rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 4% jest tego pewna. Aż 31% deklaruje, że na pewno nie wyjedzie, a ogółem 34% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii.

OCENA STUDIÓW

59% studentów kierunków Nauki Poli­tyczne i Społeczne jest zadowolonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenia­nymi aspektami studiów są: atmosfera studiowania (81%), zaangażowanie ka­dry (62%), infrastruktura naukowa (51%) i jakość prowadzonych zajęć (49%). Sto­sunkowo nisko ocenione zostały atrak­cyjność programu (42%) i perspektywy na pracę po studiach (39%).

31% studentów jest zaangażowanych w działalność or­ganizacji akademickich i choć jest to wysoki wynik na tle studentów innych kierunków, to nieco rozczarowuje biorąc pod uwagę profil studiów. Wśród najczęściej wymienianych organizacji, w których działalność angażują się stu­denci, znalazły się media studenckie, koła naukowe i samorząd studentów.

DODATKOWE WNIOSKI

Ze względu na specyfikę kierunków po­litologicznych i społecznych, studenci ci częściej angażują się w działalność orga­nizacji studenckich, stanowiąc na wielu uczelniach trzon organizacyjny i mediów studenckich. Poziom zaangażowania wyrażony w badaniu (31%) choć wyróż­niający się na tle innych kierunków, nie jest wynikiem wysokim i może oznaczać, że coraz więcej studentów, zamiast za­angażowania w działalność studencką, wybiera praktyki, staże lub pracę dodat­kową jako źródło zdobywania doświad­czenia zawodowego i środków do życia.

Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pra­cy, co stanowi jeden z najniższych wy­ników w całym badaniu.

Studenci kierunków Nauki Polityczne i Społeczne ogólnie bardzo nisko ocenia­ją praktyczną jakość kształcenia na swo­ich uczelniach. Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pra­cy, co stanowi jeden z najniższych wy­ników w całym badaniu. 19% badanych jest zdania przeciwnego i częściej doty­czy to studentów studiów magisterskich (23%), niż licencjackich (19%). Wyraźny podział widać również między bardziej niezdecydowanymi w ocenie prak­tycznego aspektu studentami uczelni publicznych (70% niezdecydowanych, 17% na „tak” i 18% na „nie”) a bardziej zdecydowanymi, ale i zadowolonymi ze swoich studiów studentów uczelni pry­watnych (33% niezdecydowanych, 39% na „tak” i 28% na „nie”).

STAŻE I PRAKTYKI

60% studentów różnych lat kierunków Nauki Polityczne i Społeczne w cza­sie badania podejmowało już pierwsze praktyki i staże. Zdecydowana więk­szość, bo 85% studentów kierunków Nauki Polityczne i Społeczne wysoko oceniła dostępność staży. Zdaniem prawie połowy osób (49%), uzyskanie upragnionego stażu wymaga dużej ak­tywności ze strony studenta. 21% ogółu studentów wyznało, że staż uzyskuje się tylko dzięki znajomościom.

Ponad 1/3 studentów kierunków inży­nierskich uznała, że staże spełniają swo­ją rolę. Istotnie częściej krytyczną ocenę staży wystawiają studenci studiów licen­cjackich (17%), niż magisterskich (9%). Z kolei zdecydowanie bardziej zadowo­leni ze staży są studenci uczelni prywat­nych (57%), niż publicznych (25%).


1111

Dane pochodzą z raportu badawczego pt.: „Start Na Rynku Pracy”. Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest na stronie www.startnarynkupracy.pl

Czy warto iść na staż? Czytaj w Magazynie Koncept.

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...