poprzedni artykułnastępny artykuł

Studenci kierunków ekonomicznych są zadowoleni ze swoich studiów

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA

Studenci kierunków Ekonomia, Fi­nanse i Zarządzanie są zadowoleni ze swoich studiów. Najwyżej cenią w nich atmosferę studiowania (75%) i perspektywy na pracę po studiach (58%). Doceniają również infrastruk­turę uczelni (57%), jakość zajęć (53%) i zaangażowanie kadry (51%). Kry­tycznie oceniają jednak praktyczną jakość kształcenia na swoich uczel­niach – tylko 18% osób uznało pro­gram uczelni za odpowiadający wy­mogom rynku pracy.

Wczesna aktywność zawodowa, licz­ne staże i praktyki podczas studiów – te cechy dobrze opisują studentów kierunków ekonomicznych, w więk­szości mających za sobą pierwszą pra­cę zarobkową (84%), praktyki i staże (59%). 84% badanych wysoko oceniła dostępność staży, jednak zdaniem po­nad połowy wymaga to aktywnego szukania na rynku pracy (54%). 13% studentów wyznała, że staż uzyskuje się tylko dzięki znajomościom.

Studenci kierunków ekonomicznych w swojej pierwszej pracy po studiach oczekują wynagrodzenia w wysokości od 2 do 3 tys. zł (60%). Są też zgodni, że nie podjęliby pracy za darmo lub płatnej do1 tys. zł na rękę. Zdecydo­wana większość planuje pracować w swoim zawodzie (79%), najchęt­niej w międzynarodowej korporacji (81%) lub dużej polskiej firmie (78%). Głównym atutem miejsca pracy są stabilne warunki zatrudnienia (40%) a dopiero na drugim miejscu wysokie zarobki (19%). Te ostatnie różnią się, jeśli porównać oczekiwania studen­tów a realne stawki na rynku pracy. Średnio studenci oczekują otrzymać za pracę na stażu około 16,30 zł net­to za godzinę, otrzymują jednak około 13,80 zł na rękę.

Studenci kierunków ekonomicznych w swojej pierwszej pracy po studiach oczekują wynagrodzenia w wysokości od 2 do 3 tys. zł (60%).

34% badanych studentów rozważa emigrację zarobkową po studiach a 35% deklaruje, że na pewno nie wy­jedzie. Co trzecia osoba nie podjęła jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii.

OCENA STUDIÓW

63% studentów Ekonomii, Finansów i Zarządzania jest zadowolonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianymi aspektami studiów są: atmosfera studio­wania (75%), perspektywy na pracę po studiach (58%), infrastruktura naukowa (57%) oraz jakość prowadzonych zajęć (53%).

DODATKOWE WNIOSKI

Siłą kierunków Ekonomia, Finanse i Zarządzanie jest przede wszystkim dobrze zintegrowane środowisko studentów, w większości zadowolonych ze swoich studiów.

Najwyżej ocenianym aspektem stu­diowania na kierunkach ekonomicz­nych jest atmosfera studiowania, któ­rą wskazało aż 75% badanych spośród ogółem 63% studentów dobrze lub bardzo dobrze oceniających swoje studia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że na „atmosferę” składają się liczne cechy nie przynależne do samej uczelni. Tak jak nie jest cechą ściśle przynależną uczelni drugi wskazywa­ny w kolejności pozytywny aspekt studiowania, czyli perspektywa pracy po studiach, silnie związana z siecią kon­taktów i prestiżem uczelni.

Wskazane przez studentów pozy­tywne cechy ściśle opisujące funkcjo­nowanie samych kierunków znalazły się wyraźnie poniżej cech powiąza­nych z bazą studentów i prestiżem uczelni. Są to wyposażenie uczelni (57%), jakość prowadzonych zajęć (53%) i zaangażowanie kadry (51%). 43% osób wskazało też na atrakcyj­ność programu.

Najwyżej ocenianym aspektem stu­diowania na kierunkach ekonomicz­nych jest atmosfera studiowania, któ­rą wskazało aż 75% badanych

Studenci kierunków Ekonomia, Finan­se i Zarządzanie niezbyt licznie, ale angażują się w działalność organizacji studenckich, takich jak koła naukowe, AZS czy NZS. Do takiej dodatkowej działalności przyznało się 24% bad­nych. Poziom zaangażowania w dzia­łalność organizacji studenckich nie odbiega od tego na innych kierun­kach (wyjątkiem są kierunki lekarskie).

Wpływ na poziom zaangażowania może mieć zarówno sposób funk­cjonowania samych organizacji jak i charakter tych kierunków. Kierun­ki Ekonomia, Finanse i Zarządzanie skupiają osoby nastawione na praktyczne aspekty studiowania, jakimi są możliwości wejścia w czasie studiów lub tuż po nich na rynek pracy. Z tego względu studenci tych kierunków chętnie poszerzają sieci kontaktów, które mogą skutkować lepszym star­tem na rynku pracy. Pokazuje to rów­nież wskazywana wcześniej atmos­fera studiowania, będąca najwyżej ocenianym aspektem studiów, a ma­jąca bezpośredni związek z budową sieci kontaktów zawodowych. Z tego powodu udział w działalność organi­zacji studenckich należy ocenić jako stosunkowo niski, co zapewne wyni­ka z niewielkiej atrakcyjności oferty tych organizacji dla studentów.

Studenci kierunków Ekonomia, Finanse i Zarządzanie nisko oceniają praktycz­ną jakość kształcenia na swoich uczel­niach. Ogółem zaledwie 18% studentów przyznało, że ich uczelnia dobrze przy­gotowuje do wejścia na rynek pracy. Niewiele mniej bo 14% było przeciw­nego zdania. Przydatność wiedzy wy­noszonej ze szkoły na rynek pracy nie­znacznie lepiej oceniają studenci uczelni prywatnych, niż publicznych.

Studenci kierunków Ekonomia, Finanse i Zarządzanie nisko oceniają praktycz­ną jakość kształcenia na swoich uczel­niach.

STAŻE I PRAKTYKI

Ponad połowa (59%) badanych studen­tów różnych lat kierunków Ekonomia, Finanse i Zarządzanie w czasie badania podejmowała już pierwsze praktyki i sta­że. Większość, bo 84% studentów kie­runków Ekonomia, Finanse i Zarządzanie wysoko oceniła dostępność staży. Jed­nak zdaniem ponad połowy osób (54%), uzyskanie upragnionego stażu wymaga dużej aktywności ze strony studenta, o czym wspominali częściej studen­ci uczelni publicznych niż prywatnych. 13% badanych zauważyła, że staż uzy­skuje się tylko dzięki znajomościom.

Zdaniem ponad 1/3 studentów kierun­ków Ekonomia, Finanse i Zarządzanie staże spełniają swoją rolę. Znacznie wy­żej przydatność staży oceniają studenci studiów magisterskich (43%) niż licen­cjackich (30%).


stopka

Dane pochodzą z raportu badawczego pt.: „Start Na Rynku Pracy”. Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest na stronie www.startnarynkupracy.pl

Artykuły z tej samej kategorii

Kanapka z salami i serem szwajcarskim

Czyli jak zrobić coś wielkiego. Znasz to uczucie, kiedy planujesz zrealizować duże zadanie? Poświęcasz wiele chwil rozmyślaniu nad tym i uświadamiasz sobie,...

Zatrzymaj się!

Żyjesz w biegu, a codzienność ucieka ci przez palce? Twoja doba mogłaby mieć więcej godzin, abyś wyrobił się ze wszystkim co chcesz osiągnąć? Zatrzymaj się...

Jak pomóc sobie w nauce?

Zbliżający się nieubłaganie początek sesji zimowej skłania do zastanowienia się nad efektywnymi sposobami nauki. Czy rzeczywiście wystarczy tylko systematyczność? W jaki sposób poprawić i przyspieszyć...