poprzedni artykułnastępny artykuł

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – informacja prasowa

Warszawa, 12 stycznia 2016 r.

Informacja prasowa

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem rośnie w siłę

Umowy o współpracy ze 122 polskimi uczelniami, 580 wykładów dla ponad 28 tys. studentów, 124 Strefy NZB dla 21 tys. uczestników, 9 szkoleń dla ponad 350 pracowników naukowych, 9 dużych partnerów instytucjonalnych – Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) w ciągu ostatnich trzech lat stał się jedną z największych inicjatyw łączących środowisko nauki z biznesem.

Głównym założeniem Programu NZB jest rozwój współpracy bizne­su ze szkołami wyższymi. Grupami docelowymi Programu jest kadra naukowa oraz stu­denci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. Misją NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynkach, ubez­pieczeniach, przedsiębiorczości i zarządza­niu biznesem. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, a jego partnerami są: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMoni­tor, Biuro Informacji Kredytowej, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospo­darcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarzą­dzających Funduszami i Aktywami, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Izba Ubezpiecze­niowa, Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A., Za­kład Ubezpieczeń Społecznych.

Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując Program NZB, głów­ny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest gwarantem zapewnienia dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapozna­nej z praktyką gospodarczą kadry. Nie zapo­minamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich, bo ich merytoryka stanowi o jakości uczelni – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, pre­zes ZBP. – Naszym silnym wsparciem są partnerzy Programu, których know-how po­zwala budować świadome społeczeństwo. Od poziomu wiedzy dzisiejszego studenta zależy jutrzejsza konkurencyjność Polski.

NZB milestones 2015

Dynamika i rozwój – te słowa doskonale podsumowują miniony rok.

Ostatnie 12 miesięcy to:

 • Dołączenie do Programu NZB nowych partnerów (Fundacja Giełdy Pa­pierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Za­rządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Spół­dzielcza Grupa Bankowa S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
 • Uruchomienie dwóch nowych modułów tematycznych:
  • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codzien­nym życiu każdego człowieka (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  • Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.).
 • Podpisanie porozumienia inicjującego uruchomienie nowego modu­łu tematycznego Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich).
 • Podpisanie porozumienia i rozpoczęcie współpracy z Konferencją Rekto­rów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Parlamentem Studentów RP (PRSP).
 • Zorganizowanie w ramach 20-lecia PSRP Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Akade­mickich 2015 inicjującej prace nad strategią współpracy z mediami akademickimi.
 • Realizacja – wspólnie z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych – ogólno­polskiego badania dotyczącego przygotowania zawodowego studen­tów (w tym problematyki współpracy praktyków biznesu z uczelniami).
 • Realizacja dwóch szkoleń dla pracowników akademic­kich. Udział w nich wzięło 160 osób.
 • Dotarcie do prawie 50 tys. studentów i pracowników naukowych.

Rok 2015 pokazał, jak wiele można zrobić, ale również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zależy nam na jakości realizowanych przez nas działań, ale nie zapominamy o efekcie skali. Im szersze dotarcie z jakościowym przekazem, tym większa szansa realnego wpływu na poziom wiedzy finansowej i ekonomicznej polskiego społeczeństwa – mówi dr Urszula Wiśniewska, dyrektor Programu NZB.

Idea Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Formuła Programu Nowoczesne Zarządza­nie Biznesem oparta jest na realizacji wy­kładów prowadzonych zarówno przez prak­tyków reprezentujących partnerów, jak i przeszkolonych nauczycieli akademickich i koordynatorów NZB.

Obecnie realizowane są cztery moduły tematyczne:

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym (Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kre­dytowej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor)
 • Narzędzia e-gospodarki (Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa)
 • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w pro­wadzeniu firmy i codziennym życiu każ­dego człowieka (Zakład Ubezpieczeń Spo­łecznych)
 • Nowy wymiar bankowości spółdzielczej (Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.)

Równocześnie organizowane są Strefy NZB – punkty informacyjne o działalności partne­rów Programu, konferencje naukowe i bizne­sowe pod patronatem Programu NZB, szkole­nia pracowników akademickich oraz działania skierowane bezpośrednio do studentów.

Sukcesywnie z roku na rok planowany jest dalszy dy­namiczny rozwój Programu we wszystkich ob­szarach jego realizacji.

Więcej informacji o Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bajon

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

tel. 723 723 797

e-mail: magdalena.bajon@nzb.pl

Artykuły z tej samej kategorii

Jak nakarmić wilka i mieć owce w całości?

O dylemacie mieszkaniowym, spekulacji i jej wpływie społecznym. Temat nieruchomości pobudza zmysły opinii publicznej już kolejne miesiące, rodząc przy tym skrajne...

Ekologiczne trendy w e-commerce

Zielona rewolucja w e-commerce! 🌍🛍️ Jak branża przystosowuje się do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa i staje się bardziej zrównoważona?...

Co z tymi nieruchomościami? Obecna sytuacja na rynku.

Jak wygląda obecny stan rynku mieszkaniowego? Sprawdź istotne trendy oraz wyzwania i przekonaj się, jakie zmiany czekają nas w...