poprzedni artykułnastępny artykuł

Praktyczną jakość kształcenia pozy­tywnie oceniło tylko 25% studentów.

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA

76% studentów kierunków Matema­tyka, Informatyka itp. jest zadowo­lonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianym aspektem studiów jest atmosfera studiowania (83%). Na na­stępnych miejscach znalazły się wy­soko oceniane: infrastruktura nauko­wa (68%), perspektywy na pracę po studiach (65%) i jakość prowadzonych zajęć (61%). Najniżej oceniono zaan­gażowanie kadry (51%) i atrakcyjność programu (47%). Mimo wysokiej oce­ny perspektyw na pracę po studiach, praktyczną jakość kształcenia pozy­tywnie oceniło tylko 25% studentów.

66% studentów kierunków Mate­matyka, Informatyka itp. ma za sobą pierwszą pracę zarobkową, ale tylko 42% odbyło już praktyki i staże, wy­soko jednak oceniając ich dostępność (76%), ale zwracając uwagę na wymóg aktywnego szukania ofert na rynku pracy (40%) lub posiadania znajomo­ści (22%). Jedynie 39% studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. nie zna dobrych praktyk po stro­nie pracodawcy, które ułatwiałyby im wchodzenie na rynek pracy. Wśród wymienionych są szkolenia, warsz­taty, kursy, staże, praktyki, konkursy i możliwość zatrudnienia po stażu.

Praktyczną jakość kształcenia pozy­tywnie oceniło tylko 25% studentów.

Zdecydowana większość studentów kierunków Matematyka, Informaty­ka itp. (73%) zamierza w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierunkiem studiów.

Studenci kierunków Matematyka, Informatyka itp. mają relatywnie wysokie oczekiwania dotyczące wy­nagrodzenia za swoją pierwszą stałą pracę po studiach – 57% oczekuje zarobków powyżej 3 tys. zł. Ich za­robki różnią się jednak, jeśli zestawić oczekiwania i realne stawki na rynku pracy – średnio studenci oczekują otrzymać za pracę na stażu ponad 20,50 zł netto za godzinę a otrzymu­ją średnio 17,76 zł na rękę, ale nadal jest to jeden z najwyższych wyników w badaniu.

Mniej, niż połowa (47%) studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. rozważa wyjazd do pracy za gra­nicą z czego 6% jest tego pewna. 26% deklaruje, że na pewno nie wyjedzie, a 28% nie podjęło jeszcze żadnej de­cyzji w tej kwestii.

OCENA STUDIÓW

76% studentów kierunków Matematy­ka, Informatyka itp. jest zadowolonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenianym aspektem studiów jest atmosfera stu­diowania (83%). Na następnych miej­scach znalazły się wysoko oceniane: infrastruktura naukowa (68%), perspek­tywy na pracę po studiach (65%) i jakość prowadzonych zajęć (61%). Najniżej oceniono zaangażowanie kadry (51%) i atrakcyjność programu (47%).

STAŻE I PRAKTYKI

42% studentów różnych lat kierunków Matematyka, Informatyka itp. w cza­sie badania podejmowało już pierwsze praktyki i staże co jest niskim wynikiem na tle innych kierunków.

76% studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. wysoko oceniła dostępność staży. Zdaniem 40% osób uzyska­nie upragnionego stażu wymaga dużej aktywności ze strony studenta a według 22% badanych, staż uzyskuje się tylko dzięki znajomości. Zdaniem ponad 1/3 studentów kierunków Matematyka, In­formatyka itp., staże spełniają swoją rolę. 12% badanych jest przeciwnego zdania a 43% nie potrafi jednoznacznie ocenić skuteczności staży.

Zdaniem 40% osób uzyska­nie upragnionego stażu wymaga dużej aktywności ze strony studenta

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

Poza ofertą uczelni, 27% studentów kierunków Matematyka, Informatyka itp. doświadczenie do pracy zdobywało podczas praktyk a 16% w pracy zawo­dowej. Wśród pozostałych wymienia­nych pozaakademickich sposobów na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy badani wymienili wiele kategorii,wśród nich m.in. staże (8%), „w domu” (8%), kursy (7%) i szkolenia (7%). Wy­różniającą się na tle innych kierunków kategorią był „Internet”, który wskazało 4% badanych. 9% zadeklarowało, że nie podejmowało jeszcze pozaakademickich działań przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

9% zadeklarowało, że nie podejmowało jeszcze pozaakademickich działań przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

Tylko 39% studentów kierunków Ma­tematyka, Informatyka itp. nie zna do­brych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwiałyby im wchodzenie na ry­nek pracy. Wśród wymienionych znala­zły się szkolenia, warsztaty, kursy, staże, praktyki, konkursy i możliwość zatrud­nienia po stażu.


aaa

Dane pochodzą z raportu badawczego pt.: „Start Na Rynku Pracy”. Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest na stronie www.startnarynkupracy.pl

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...