poprzedni artykułnastępny artykuł

Okiem studenta – nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Piotr Gutowski


PSRP od lutego 2016 aktywnie pracował nad przygotowywaną nowelizacją najważniejszego aktu dla środowiska akademickiego, która została podpisana przez Prezydenta RP 8 sierpnia 2016. Nowelizacja wejdzie w życie 1 października 2016, poza kilkoma przepisami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017. Najważniejsze zmiany dla studentów:

Drugi lub kolejny kierunek studiów [Art.8 ust.3]

Zmiana przewiduje zdjęcie z senatu uczelni obowiązku polegającego na wskazywaniu liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Adres e-mail w bazie absolwentów do prowadzenia monitoringu ich losów [Art.13b ust.13]

Ustawodawca przewiduje ułatwienia dla uczelni w zakresie prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów.

Zmiany Statutu i Regulaminu Studiów dostępne na stronie internetowej [Art.35 ust.3 i 3a]

Przepis w nowym brzmieniu wprowadza mechanizm polegający na zamieszczaniu uchwały na stronie internetowej uczelni z jednoczesnym wskazaniem terminów zamieszczenia tych uchwał.

Zniesienie oceny instytucjonalnej dokonywanej przez PKA [art. 48a ust. 4]

Na mocy znowelizowanej ustawy Polska Komisja Akredytacyjna będzie mogła dokonać jedynie oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa).

Ocena nauczycieli akademickich przez studentów [art. 132 ust. 2]

Zmiana odnosi się do materii ocen okresowych nauczycieli akademickich, ujednolica uregulowania i częstotliwość dokonywania oceny okresowej.

Przeniesienie punktów ECTS zdobytych przez studenta [art. 165 ust. 2]

Przepis w nowym brzmieniu określa, że studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż macierzysta, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej, a nie, jak do tej pory, w uczelni macierzystej.

Składanie oświadczeń o studiach na innych kierunkach [art. 169 ust. 1a]

Przepis znosi obowiązek złożenia przez kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej oraz studenta przenoszącego się z innej uczelni oświadczenia o ukończeniu lub kontynuowaniu studiów na innym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Zmiany w podziale Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów [art. 174 ust. 4]

Uwaga: Przepis wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu uczelnia będzie mogła przeznaczyć na stypendia rektora dla najlepszych studentów nie więcej niż 60% wszystkich środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Stypendium socjalne dla studentów [art. 179 ust. 6]

Zmiana zakłada stworzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej otrzymanie przez studenta stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osób bliskich (rodziców, opiekunów lub dzieci), tj. przesłanki odnoszącej się do przebywania w pieczy zastępczej w dniu osiągnięcia pełnoletności.

Stypendium Rektora dla studentów pierwszego roku [art. 181 ust. 1a]

Zmiana zakłada umożliwienie przyznawania stypendium rektora studentom pierwszego roku studiów będącym laureatami lub finalistami olimpiad, niezależnie od tego, czy profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego został przyporządkowany kierunek studiów.

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...