poprzedni artykułnastępny artykuł

​Najatrakcyjniejszym miejscem pracy jest międzynarodowa korpora­cja

Najatrakcyjniejszym miejscem pracy dla studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia jest międzynarodowa korpora­cja (72,1%) i duża polska firma (65,4%). Studenci tych kierunków w stosunku do innych specjalizacji, rzadziej widzą swoją przyszłość w małych polskich firmach i organizacjach pozarządowych, za to stosunkowo mniej negatywnie niż ich koledzy z innych kierunków oceniają urzędy.

Zdanie na temat wymiaru czasu pracy podejmowanej podczas studiów są po­dzielone w zależności od typu studiów. Dla studentów studiów dziennych i wie­czorowych najbardziej dogodny jest wy­miar między 11 a 20 godzin tygodnio­wo. Dla studentów studiów zaocznych wymiar ten jest istotnie wyższy i wynosi od 31 do 40 godzin tygodniowo. Jedna piąta wszystkich studentów podjęła by się natomiast pracy w przedziale 21-30 godzin tygodniowo.

aa

Zdecydowana większość studentów od­wiedzających strony firm (prawie 70%), nie zwraca uwagi na informacje doty­czące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Karta sportowa (38,7%) i szkolenia w trakcie pracy (34,2%) są dla studen­tów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia najbardziej wartościowym benefitem, oferowanym przez pracodawcę w trak­cie zatrudnienia. Na kolejnych miejscach znalazły się nauka języka obcego (16,2%) i ubezpieczenia medyczne (10,8%).

PLANY PO STUDIACH

40% studentów kierunków Fizyka, Bio­logia i Chemia widzi swoją przyszłość pracując w firmie, co jednak częściej de­klarują studenci studiów magisterskich (46%). O samozatrudnieniu myśli 19% studentów tego kierunku, ale częściej taką deklaracje można uzyskać od stu­dentów uczelni publicznych (23%). Aż 24% studentów uczelni prywatnych pla­nuje po studiach pracować w urzędzie (w porównaniu do 9% ogółem). Prawie co piąty student nie ma jeszcze spre­cyzowanych planów na pracę po stu­diach – istotnie częściej jednak dotyczy to mężczyzn (27%) i studentów studiów licencjackich (23%).

O samozatrudnieniu myśli 19% studentów tego kierunku, ale częściej taką deklaracje można uzyskać od stu­dentów uczelni publicznych (23%)

Większość studentów kierunków Fizy­ka, Biologia i Chemia (78%) jest zdecydo­wana w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierunkiem studiów. Przeciwnego zdania jest 10% osób, ale zdecydowaną postawę nega­tywną przyjmuje w tej kwestii znacznie więcej mężczyzn (17%), niż kobiet (7%). Bardziej negatywnie nastawieni do pra­cy w zawodzie są też studenci studiów licencjackich, niż magisterskich.

Stabilne warunki zatrudnienia (35%), wysokie wynagrodzenie (20%) i możli­wość nauki (17%) są głównymi oczeki­waniami studentów kierunków Fizyka, Biologia i Chemia względem przyszłego pracodawcy. Stabilności oczekują jed­nak częściej kobiety (40%) i studenci uczelni prywatnych (47%) a wysokich wynagrodzeń mężczyźni (28%) i studen­ci uczelni publicznych (21%). Inne be­nefity wymienione przez studentów to ciekawe zadania (11%), dobra atmosfera pracy (8%) i elastyczny czas pracy (7%).

Stabilne warunki zatrudnienia (35%), wysokie wynagrodzenie (20%) i możli­wość nauki (17%) są głównymi oczeki­waniami studentów

OCZEKIWANE WYNAGRODZENIE W PRACY PO STUDIACH

Ponad połowa (52%) studentów kierun­ków Fizyka, Biologia i Chemia oczekuje, że za swoją pierwszą stałą pracę po stu­diach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł. Na drugim miejscu były zarobki na po­ziomie 1-2 tys. zł (20%). ¼ osób chcia­łaby jednak zarabiać więcej, niż 3 tys. zł. 1% badanych podjąłby się pracy za dar­mo lub płatnej do 1 tys. zł na rękę.

43% studentów kierunków Fizyka, Bio­logia i Chemia rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 7% jest tego pewna. 26% deklaruje, że na pewno nie wyje­dzie, a aż ogółem 31% nie podjęło jesz­cze żadnej decyzji w tej kwestii.


okl

Dane pochodzą z raportu badawczego pt.: „Start Na Rynku Pracy”. Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest na stronie www.startnarynkupracy.pl

Czy korpoświat jest taki zły? Czytaj w Magazynie Koncept.

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...