poprzedni artykułnastępny artykuł

1% zdecydowałby się na podjęcie pra­cy za darmo lub do 1 tys. zł.

KLUCZOWE WYNIKI Z BADANIA

61% studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jest zadowolonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenia­nym aspektem studiów jest atmosfe­ra studiowania (78%). Wysoko oce­niono również zaangażowanie kadry (57%), jakość prowadzonych zajęć (54%) i infrastrukturę naukową (51%). Na ostatnich miejscach znalazły się atrakcyjność programu (40%) i per­spektywy na pracę po studiach, które jako atut wskazało tylko 39% bada­nych. Nisko oceniono także praktycz­ny aspektu studiów: zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy.

71% studentów Prawa, Administra­cji i Bezpieczeństwa ma za sobą pierwszą pracę zarobkową, co jest wysokim wynikiem w badaniu, po­łowa studentów odbyła też praktyki i staże, wysoko oceniając ich dostęp­ność (81%), ale zwracając uwagę na wymóg aktywnego szukania ofert na rynku pracy (53%) lub posiadania znajomości (18%). Dla co piątej oso­by staże są jednak bardzo trudno lub w ogóle nie dostępne. 55% studen­tów Prawa, Administracji i Bezpie­czeństwa nie zna dobrych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwia­łyby im wchodzenie na rynek pracy. Wśród tych wymienionych znalazły się płatne i bezpłatne staże i praktyki, szkolenia, warsztaty i kursy.

Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy.

Większość studentów Prawa, Admi­nistracji i Bezpieczeństwa (79%) za­mierza w przyszłości podjąć zawód, który będzie związany z aktualnym kierunkiem studiów a przeciwne­go zdania jest tylko 10% osób. 26% badanych nie potrafi jeszcze przed­stawić swoich planów zawodowych po studiach. Studenci Prawa, Admi­nistracji i Bezpieczeństwa najwyżej w całym badaniu ocenili jako miejsce pracy urząd/administrację publiczną, wystawiając tym instytucjom 54,6% najwyższych not.

45% studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa oczekuje, że za swo­ją pierwszą stałą pracę po studiach otrzyma na rękę od 2 do 3 tys. zł. 21% wskazało niższe wynagrodzenie – od 1 do 2 tys. zł. Pozostali badani oczeku­ją zarobków powyżej 3 tys. zł (34%).

1% zdecydowałby się na podjęcie pra­cy za darmo lub do 1 tys. zł. Rzeczy­wiste zarobki różnią się jednak, jeśli ze­stawić oczekiwania i realne stawki na rynku pracy – średnio studenci ocze­kują otrzymać za pracę na stażu ok. 16 zł netto za godzinę, otrzymują jednak 13,60 zł na rękę.

Tylko 32% studentów Prawa, Admi­nistracji i Bezpieczeństwa rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 2% jest tego pewna. Jest to najniższy wynik w całym badaniu. Większość studentów bo aż 39% deklaruje, że na pewno nie wyjedzie, a 29% nie podję­ło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii.

OCENA STUDIÓW

61% studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jest zadowolonych ze swoich studiów. Najwyżej ocenia­nym aspektem studiów jest atmosfera studiowania (78%). Wysoko oceniono również zaangażowanie kadry (57%), jakość prowadzonych zajęć (54%) i infra­strukturę naukową (51%). Na ostatnich miejscach znalazły się atrakcyjność pro­gramu (40%) i perspektywy na pracę po studiach, które jako atut wskazało tylko 39% badanych.

32% studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jest zaangażowanych w działalność organizacji akademic­kich i zwykle są to koła naukowe i The European Law Students’ Association (ELSA).

Studenci Prawa, Administracji i Bezpie­czeństwa bardzo nisko oceniają prak­tyczną jakość kształcenia na swoich uczelniach. Zaledwie 17% wszystkich badanych uznało, że ich uczelnia do­brze przygotowuje do wejścia na rynek pracy i częściej byli to studenci uczelni prywatnych (31%).18% studentów jest zdania przeciwnego i częściej dotyczy to studentów studiów magisterskich (28%) i uczelni publicznych (19%). Wśród opinii dominuje niezdecydowanie – 66% ogó­łu nie potrafiło jednoznacznie określić praktycznego przygotowania do pracy przez uczelnię.

STAŻE I PRAKTYKI

Zdaniem po­nad połowy osób (53%) uzyskanie upra­gnionego stażu wymaga dużej aktyw­ności ze strony studenta a według 18% badanych, staż uzyskuje się tylko dzięki znajomości.

Połowa studentów różnych lat Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa w cza­sie badania podejmowało już pierwsze praktyki i staże. 80% studentów Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa wysoko oceniła dostępność staży. Zdaniem po­nad połowy osób (53%) uzyskanie upra­gnionego stażu wymaga dużej aktyw­ności ze strony studenta a według 18% badanych, staż uzyskuje się tylko dzięki znajomości. Dla co piątej osoby staże są bardzo trudno lub w ogóle nie dostępne.


111

Dane pochodzą z raportu badawczego pt.: „Start Na Rynku Pracy”. Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest na stronie www.startnarynkupracy.pl

Artykuły z tej samej kategorii

Kanapka z salami i serem szwajcarskim

Czyli jak zrobić coś wielkiego. Znasz to uczucie, kiedy planujesz zrealizować duże zadanie? Poświęcasz wiele chwil rozmyślaniu nad tym i uświadamiasz sobie,...

Zatrzymaj się!

Żyjesz w biegu, a codzienność ucieka ci przez palce? Twoja doba mogłaby mieć więcej godzin, abyś wyrobił się ze wszystkim co chcesz osiągnąć? Zatrzymaj się...

Jak pomóc sobie w nauce?

Zbliżający się nieubłaganie początek sesji zimowej skłania do zastanowienia się nad efektywnymi sposobami nauki. Czy rzeczywiście wystarczy tylko systematyczność? W jaki sposób poprawić i przyspieszyć...